Ogólne warunki handlowe (OWH) fundacji Stiftung Gralsbotschaft, Stuttgart

obowiązujące od: 28.11.2022 r.

1. Zakres obowiązywania

1. Poniższe Ogólne Warunki Handlowe obowiązują w przypadku wszystkich kontaktów biznesowych między Państwem jako klientami, a nami, fundacją Stiftung Gralsbotschaft, Lenzhalde 15, 70192 Stuttgart, Niemcy (zwaną dalej także „Fundacją”, „my”, „nam”). Właściwa jest wersja naszych Ogólnych Warunków Handlowych obowiązująca w momencie zamówienia.

2. Odmienne warunki zamawiającego nie są respektowane, chyba że wyraźnie zgodzimy się na piśmie na ich obowiązywanie.

3. Nasze oferowane towary i usługi skierowane są do konsumentów. Do celów niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych „konsumentem” jest każda osoba fizyczna zawierająca umowę w celu, którego nie można przypisać w przeważającej części do komercyjnej ani samodzielnej działalności zawodowej (§ 13 niemieckiego kodeksu cywilnego – BGB).

2. Zawarcie umowy

1. Prezentacja towarów i usług nie stanowi wiążącej oferty do zawarcia umowy zakupu. Składając zamówienie, składają Państwo wiążącą ofertę zawarcia umowy zakupu powierzonych towarów i usług.

2. Umowa zakupu jest finalizowana podczas dostawy towarów poprzez wysyłkę zamówionego artykułu. Nie dotyczy to zamówień, w przypadku których wybrali Państwo płatność z góry (Giropay, Microsoft Pay, Google Pay, Apple Pay, kartą kredytową lub PayPalem). W przypadku zamówienia treści cyfrowych umowa jest finalizowana poprzez ich udostępnienie do pobrania oraz w przypadku usług poprzez wysłanie faktury. Potwierdzenie wpłynięcia Państwa zamówienia nie stanowi przyjęcia Państwa oferty. Jego celem jest jedynie poinformowanie Państwa, że zamówienie wpłynęło.

3. Ceny, koszty wysyłki, warunki dostawy

1. Jeśli nie ustalono inaczej, obowiązują ceny właściwe w dniu zawarcia umowy i zawarte na naszej stronie internetowej. Zwłoka następuje w terminie 30 dni od wystawienia faktury. Wszystkie ceny są cenami ostatecznymi, zawierającymi ustawowy podatek VAT.

2. W przypadku zamówienia produktów wysyłkowych do cen produktów naliczane są dodatkowo następujące koszty wysyłki:

Kraj Koszty wysyłki
DE, AT, HU 0 EUR
FR 4,00 EUR
UE 0-10 kg: 8,50 EUR
10-25 kg: 15 EUR
>25 kg: 30 EUR
świat 0-10 kg: 12,50 EUR
10-25 kg: 25 EUR
>25 kg: 50 EUR

3. Przy zamówieniu produktów do pobrania nie są pobierane koszty wysyłki. Nabyte produkty do pobrania są dostępne w każdej chwili za pomocą linku wysłanego e-mailem lub na Państwa koncie użytkownika w punkcie „Moje artykuły do pobrania”:

https://pl-international.przeslanie-graala.org/downloadable/customer/products/

Możliwość ponownego pobrania jest usługą dobrowolną, którą w każdej chwili możemy zmienić, przerwać lub przerwać.

4. Terminy dostawy

Termin dostawy na terenie Niemiec wynosi w przypadku produktów wysyłkowych 1-3 dni roboczych, w przypadku wysyłki do innych państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) 5-12 dni roboczych, natomiast do innych krajów 15-30 dni roboczych.

5. Metody płatności i warunki płatności

1. Płatności można dokonywać zasadniczo kartą kredytową, za pomocą internetowej usługi płatniczej (PayPal) lub w przypadku zakupu na fakturę za pomocą przelewu na konto fundacji podane na fakturze zgodnie z poniższymi warunkami:

2. Giropay, Microsoft Pay, Google Pay, Apple Pay, Karta kredytowa: Realizacja płatności Giropay, Microsoft Pay, Google Pay, Apple Pay, kartą kredytową za Państwa zamówienie odbywa się za pośrednictwem Stripe Payments Europe, Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlandia.

3. PayPal: W przypadku wyboru płatności „PayPal” realizacja płatności odbywa się za pośrednictwem PayPal (Europa) S.à r.l. & Cie, S.C.A.. Po kliknięciu na „Kup teraz” zostaną Państwo przekierowani na stronę PayPal. Po zrealizowaniu płatności na stronie PayPal zostaną Państwo przekierowani z powrotem do naszego sklepu.

4. Faktura: Wraz z dostawą otrzymają Państwo fakturę. Kwotę faktury należy zapłacić w ciągu 30 dni na konto podane na fakturze.

6. Zastrzeżenie własności

Dostarczony towar pozostaje naszą własnością do momentu całkowitej zapłaty wszystkich należności związanych z zamówieniem. W przypadku zwłoki z płatnością przez okres powyżej 10 dni mamy prawo odstąpienia od umowy i zażądania zwrotu towaru.

7. Rękojmia

1. Obowiązują ustawowe regulacje dotyczące rękojmi.

2. Ponosimy odpowiedzialność za szkody, zobowiązując się do odszkodowania tylko w przypadkach wymienionych w punktach od a) do d):

(a) bez ograniczeń w przypadku utraty życia, obrażeń ciała i/lub rozstroju zdrowia, jak również szkód spowodowanych umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa;

(b) w przypadku szkód z powodu nieprzestrzegania wszelkich złożonych na piśmie gwarancji w zakresie Państwa interesu majątkowego jako zamawiającego, który jest objęty celem gwarancji i mogliśmy go stwierdzić w momencie udzielania gwarancji;

(c) w przypadkach odpowiedzialności za produkt zgodnie z niemiecką ustawą o odpowiedzialności za produkt;

(d) w przypadku naruszenia obowiązków istotnych z punktu widzenia umowy na podstawie lekkiego niedbalstwa powstała odpowiedzialność za szkody zobowiązująca do odszkodowania jest ograniczona do takiego zakresu szkody, z którym musieliśmy się liczyć przy zawieraniu umowy na podstawie okoliczności znanych nam w tym czasie. Obowiązkami istotnymi z punktu widzenia umowy są takie podstawowe obowiązki, które były miarodajne dla zawarcia z Państwem umowy lub na przestrzeganiu których mogli Państwo polegać.

3. Poza tym wszelka odpowiedzialność za szkody zobowiązująca nas do odszkodowania, niezależnie z jakiego powodu prawnego, jest wykluczona.

4. W przypadkach określonych w ust. 1 lit. d) roszczenia o odszkodowanie i zwrot nakładu przedawniają się po dwunastu miesiącach. Okres przedawnienia zaczyna się zgodnie z § 199 niemieckiego kodeksu cywilnego.

5. Jeśli zgodnie z niniejszymi postanowieniami nasza odpowiedzialność jest wykluczona, dotyczy to także odpowiedzialności naszych organów i osób wykonujących nasze zobowiązania i działających na nasze zlecenie, w szczególności naszych pracowników.

8. Pouczenie o odstąpieniu

Prawo do odstąpienia:

Mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn. Okres możliwości odstąpienia wynosi czternaście dni i zaczyna się

w przypadku treści cyfrowych (eBooki, MP3) – od dnia zawarcia umowy,

w przypadku umów obejmujących dostawę towarów w dniu, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszła w posiadanie ostatniego towaru.

 

W celu skorzystania z prawa do odstąpienia, należy poinformować nas o Państwa decyzji dotyczącej odstąpienia od niniejszej umowy (Stiftung Gralsbotschaft Niemcy, filia Ditzingen, Schuckertstraße 8, 71254 Ditzingen, Niemcy, telefon: + 49 (0)7156 9532-15, faks: +49-(0)7156-18663, e-mail: info@gral.de) za pomocą jednoznacznego oświadczenia (np. listu wysłanego pocztą tradycyjną, faksem lub e-mailem). Mogą Państwo skorzystać w tym celu z załączonego wzoru formularza do odstąpienia, który nie jest jednak wymogiem.

W celu zachowania okresu odstąpienia wystarczy, że przekażą nam Państwo informację o skorzystaniu z prawa do odstąpienia przed upływem okresu odstąpienia.

 

Skutki odstąpienia:

W przypadku odstąpienia przez Państwa od niniejszej umowy będziemy musieli zwrócić wszystkie otrzymane od Państwa płatności, łącznie z kosztami dostawy (za wyjątkiem kosztów dodatkowych, wynikających z tego, że wybrali Państwo inny rodzaj dostawy niż oferowana przez nas najkorzystniejsza dostawa standardowa), niezwłocznie i najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym wpłynęła do nas informacja o Państwa odstąpieniu od niniejszej umowy. W celu dokonania tej płatności zwrotnej wykorzystujemy ten sam środek płatniczy, który zastosowali Państwo przy pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Państwem inaczej; w żadnym razie z powodu tej płatności zwrotnej nie są Państwu doliczane żadne opłaty. Możemy odmówić płatności zwrotnej do momentu otrzymania z powrotem towarów lub przedstawienia przez Państwa potwierdzenia, że towary zostały odesłane, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Mają Państwo obowiązek niezwłocznego odesłania lub przekazania nam towarów. W każdym przypadku musi to nastąpić najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym przekazali nam Państwo informację o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli odeślą nam Państwo towary przed upływem okresu czternastu dni.

Ponoszą Państwo bezpośrednie koszty odesłania towarów.

Muszą Państwo pokryć ewentualną utratę wartości towarów tylko w sytuacji, jeśli wynika to z obchodzenia się z nimi w inny sposób niż jest to konieczne do oceny właściwości, cech i sposobu działania towarów.

9. Szczegółowe wskazówki dotyczące zamówień w sklepie internetowym

1. W przypadku zamawiania za pośrednictwem naszego sklepu internetowego proces zamówienia obejmuje następujące etapy:

Należy wybrać odpowiednie towary i włożyć je do koszyka.

Kliknąć „Mój koszyk” i sprawdzić swój zakup. Można tu zmienić ilości i wybór artykułów oraz zastosować kody kuponów.

Kliknąć „Kup teraz”. Następnie zostaną Państwo poproszeni o zalogowanie się do istniejącego konta użytkownika, zrealizowanie zamówienia jako gość bez rejestracji (jest to możliwe tylko wtedy, jeśli w koszyku nie ma produktów do pobrania) lub zarejestrowanie się. W razie potrzeby można tu poprosić o przypomnienie zapomnianych haseł.

Należy wprowadzić adres do faktury i dostawy. Oba te adresy mogą się od siebie różnić. Jeśli w koszyku znajdują się wyłącznie produkty do pobrania, adres dostawy nie jest wymagany.

Teraz sklep oblicza koszty wysyłki na podstawie danych adresowych. Jeśli w koszyku znajdują się wyłącznie produkty do pobrania, etap ten jest pomijany.

Na kolejnym etapie mogą Państwo wybrać metodę płatności.

Na ostatnim etapie przed zamówieniem mają Państwo jeszcze raz możliwość sprawdzenia wszystkich danych (imię i nazwisko, adres, rodzaj płatności, zamówione produkty) i edytowania ich, zanim odeślą nam Państwo zamówienie poprzez wyrażenie zgody na OWH i kliknięcie „Kup teraz”. Jeśli chcą Państwo zmienić swój wybór produktów, należy kliknąć na „Zmień koszyk”. Jeśli chcą Państwo zmienić dane adresowe i metody płatności, należy kliknąć na odpowiedni etap w procesie zamówienia.

2. Produkty do pobrania są Państwu udostępniane od razu po wpłynięciu potwierdzenia płatności przez systemowego dostawcę płatności za pośrednictwem linku do pobrania znajdującego się w naszym e-mailu potwierdzającym lub na koncie użytkownika w punkcie „Moje produkty do pobrania”.

3. Językiem umowy jest ten, w którym wyświetlane są Państwu OWH w trakcie procesu zamówienia i wysyłane e-mailem po zakończeniu procesu zamówienia. Zapisujemy tekst umowy i wysyłamy Państwu e-mailem dane dotyczące zamówienia oraz nasze OWH. W inny sposób tekst umowy nie jest dostępny.

W przypadku zamówienia produktów do pobrania faktura zostanie wysłana Państwu e-mailem.

Aktualne OWH są w każdej chwili dostępne do wglądu na stronie: https://pl-international.przeslanie-graala.org/gtc

4. Jeśli są Państwo zarejestrowani w naszym sklepie jako klient, mogą Państwo przejrzeć swoje poprzednie zamówienia na koncie użytkownika w zakładce „Moje zamówienia”:
https://pl-international.przeslanie-graala.org/sales/order/history/

10. Ochrona danych

Do realizacji zawartej z Państwem umowy niezbędne jest korzystanie z Państwa danych osobowych. Szczegóły dotyczące zebranych danych i ich wykorzystania znajdują się w naszej polityce prywatności.

11. Tożsamość oferenta, kontakt

1. Oferentem jest:

Stiftung Gralsbotschaft
Lenzhalde 15
70192 Stuttgart
Niemcy
telefon: +49-(0)7156-9532-15
faks: +49-(0)7156-18663
e-mail: info@gral.de

NIP-UE.: DE 147839347

Zarząd: Michael Oort

2. Reklamacje można składać na podany wyżej adres.

12. Rozwiązywanie sporów przez internet

Komisja Europejska udostępnia platformę do rozstrzygania sporów przez internet. Platforma ta powinna być adresem kontaktowym do pozasądowego rozwiązywania sporów dotyczących zobowiązań umownych przy internetowych umowach zakupu i internetowych umowach zalecenia.

Platforma jest dostępna na stronie http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Nie jesteśmy w stanie oraz nie mamy obowiązku uczestniczenia w postępowaniu rozstrzygającym spór przed organem rozstrzygającym spory z udziałem konsumentów.

13. Przepisy końcowe

1. W przypadku wszelkich sporów wynikających z niniejszego porozumienia bądź na jego podstawie obowiązuje prawo niemieckie z wyłączeniem Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Jeśli są Państwo konsumentem, ten wybór prawny obowiązuje tylko w sytuacji, jeśli nie narusza to innych mających zastosowanie przepisów ochrony konsumentów państwa, w którym Państwo jako konsument posiadają zwykłe miejsce pobytu w momencie zamówienia.

2. Jeśli poszczególne postanowienia niniejszych OWH są lub staną się nieskuteczne, nie narusza to ważności pozostałych warunków umowy.

 

14. Formularz odstąpienia

Do:
Stiftung Gralsbotschaft
Außenstelle Ditzingen
Schuckertstraße 8
71254 DITZINGEN
NIEMCY

telefon: +49-(0)7156-9532-15
faks: +49-(0)7156-18663
e-mail: info@gral.de

Niniejszym odstępuję / odstępujemy od zawartej przeze mnie / przez nas umowy dotyczącej zakupu poniższych towarów / świadczenia poniższej usługi (*):

 

 

 

Zamówiono dnia:

 

Otrzymano dnia:

 

Nazwisko konsumenta:

 

 

Adres konsumenta:

 

 

Podpis konsumenta (tylko w przypadku informacji w formie papierowej):

 

 

Data:

(*) niewłaściwe skreślić.